அனுதின ஜெபம்

Daily Prayer

Daily Prayer

தினமும்

காலை 5.30 முதல் 6.30  பொதுவான ஜெபம்

பகல் 11:00 முதல் 12:00 பெண்கள ஜெபம்

மாலை 6:00 முதல் 7:00  பொதுவான ஜெபம்

இரவு  8:30 முதல் 9:30 ஆண்கள் ஜெபம்

 

காண்பிரன்ஸ் போன்காலில்  ஜெபம் நடைபெறுகிறது.

Start Meeting app: 

0172 5199283

Access code: 911011#

App Id: nmklag

Read more